Contact

Kroonhomeopathie

Marjon Kroon-Antonisse
Debijehof 5
3863 AJ Nijkerk

Neem contact op:

Stuur een mail via de contactpagina
of bel 06 - 107 215 88Volg ons:

Facebook-Icon Linkedin-Icon Twitter-Icon RSS-Icon

Bescherming van uw privacy

Met ingang van 25 mei 2018 gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming in. Daarmee worden uw privacy gevoelige gegevens beschermd.

Dit is een voorbeeld van een behandelovereenkomst:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat/orthomoleculair therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat/orthomoleculair therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Dossier delen

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling homeopathie’, of ‘orthomoleculair consult’
• de kosten van het consult

Schriftelijke behandelovereenkomst

Bij het eerste consult wordt u gevraagd om een behandelingsovereenkomst te tekenen. Deze bevat:

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Adres:

Telefoonnummer:

e-mail:

Hoofdklacht(en):

Door ondertekening van deze behandelovereenkomst komen we overeen dat u bekend bent met mijn werkwijze en toestemming geeft voor een homeopathische/orthomoleculaire behandeling voor de aangegeven klacht(en). Deze klacht(en) zal/zullen elke sessie geëvalueerd worden en vastgelegd in het dossier.

U bent geïnformeerd over de algemene voorwaarden met betrekking tot het beroepsgeheim van de therapeut, afspraken consulten, behandelingen, vergoeding van de consulten en betalingsvoorwaarden, het klachtenreglement en aansluiting tuchtcollege (en weet dat deze op de website te vinden zijn).

U verstrekt als patiënt aan de homeopaat/orthomoleculair therapeut alle voor de behandeling van belang zijnde informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts/ specialist of andere behandelaars.

Datum:…………………………………… Plaats:……………………………………………………………………….

Handtekening patiënt Handtekening therapeut

…………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….

Indien van toepassing: Verzorgers/ Ouders:

………………………………………………………………………………….

N.B.: voor de behandeling van kinderen t/m 12 jaar is de toestemming van beide ouders vereist. Voor elk vervolgconsult wordt deze toestemming opnieuw gevraagd.

De meeste therapeuten zijn via de beroepsvereniging ook aangesloten bij een klachtencommissie.

De behandelovereenkomsten worden vaak voorafgaand aan het eerste consult via e-mail gestuurd. Print deze uit en neem ze getekend mee naar de praktijk. Anders krijg je ze vaak tijdens het eerste consult.

Vergeet ook niet om eventuele ingevulde vragenlijsten en het consultatieboekje en een lijst van gebruikte medicijnen en supplementen mee te nemen.